Education

มีอา โอเอโนโต (Mia Oenoto) จากจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย กำลังเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่มหาวิทยลัยซีอาน-เจียวทง ลิเวอร์พูล (Xian Jiaotong-Liverpool University - XJTLU) ในเมืองซูโจว ประเทศจีน

https://photos.prnasia.com/prnvar/20170621/1881345-1

"หลักสูตรนี้เป็นสหวิทยาการ" เธอกล่าว "ฉันจำเป็นจะต้องศึกษาเรื่องกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทาย แต่ฉันก็ชอบ"

มีอาจบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากจาการ์ตา เมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอย่างมาก ก่อนหน้านี้ มีอาได้วางแผนที่จะศึกษาต่อด้านนิติศาสตร์ หรือไม่ก็แพทยศาสตร์ แต่กลับหันมาสนใจในเรื่องวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยได้แรงบันดาลใจมาจากแม่ของเธอ

"แม่ของฉันจบการศึกษาด้านการเงินและการบัญชีในระดับปริญญาตรี" มีอากล่าว "ฉันคิดว่า ถ้าในตอนนั้นมีหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นวิชาเอก แม่ของฉันก็คงลงเรียนสาขานั้นไปแล้ว"

แม่ของมีอาประกอบอาชีพเป็นนักบัญชี เธอได้แบ่งปันความสนใจในกิจกรรมกลางแจ้งและความเอาใจใส่ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับมีอา และได้หาหนังสือเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของอัลกอร์มาให้เธออ่านในช่วงที่เธอยังเป็นวัยรุ่น

"แม่แนะนำให้ฉันอ่านหนังสือเหล่านี้เพื่อให้ฉันพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ" มีอากล่าว "ฉันคิดว่า เหตุผลที่แท้จริงก็คือ แม่ต้องการที่จะสร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนให้กับฉัน แม่สนับสนุนให้ฉันนึกถึงอนาคตและคิดว่าฉันจะมีส่วนช่วยเหลือโลกในอนาคตได้อย่างไร นอกเหนือไปจากการหางานและสร้างรายได้เลี้ยงชีพ"

ในปี 2558 มีอาเป็นตัวแทนของ XJTLU เข้าร่วมการประชุมสหประชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีตัวแทนจากกว่า 190 ประเทศ ร่วมถกแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สร้างมลพิษทางอากาศและเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อน เธอยังเป็นผู้แถลงคำปฏิญญาเยาวชนว่าด้วยสภาพภูมิอากาศ ต่อที่ประชุมผู้นำเยาวชนระหว่างประเทศ ซึ่งจัดก่อนหน้าการประชุมหลัก

ทั้งนี้ แม่ของมีอาเป็นคนแรกที่ยื่นโบรชัวร์ XJTLU ให้แก่เธอ เธอจึงได้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับวิชาต่างๆที่เธอจะได้ศึกษาหลังจากนั้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

มีอากล่าวว่า "เราไม่ได้อ่านแค่บทความจากวารสาร แต่เราอ่านเอกสารจริงๆ ซึ่งเป็นรากฐานของข้อตกลงระหว่างประเทศในการหาทางป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"

"ภาควิชาของเราครอบคลุมแง่มุมต่างๆในหลากหลายมิติ รวมทั้งร่วมมือกับภาควิชาอื่นๆ อาทิ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และบริหารธุรกิจ" เธอกล่าวต่อไป "เรายังมีการบรรยายจากอาจารย์พิเศษจากภาควิชาการวางผังเมือง รวมทั้งการออกแบบและสถาปัตยกรรมอีกด้วย"

มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง-ลิเวอร์พูล เป็นมหาวิทยาลัยร่วมทุนนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2549 ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงและมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล

รูปภาพ - https://photos.prnasia.com/prnh/20170621/1881345-1
คำบรรยายภาพ - แม่ของมีอาเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เธอหันมาสนใจเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม

Mia Oenoto exploring environmental science at XJTLU

posted on 23 Jun 2017 10:09 by pressrelease in Education

Mia Oenoto from Jakarta, Indonesia, is studying BSc Environmental Science at Xi'an Jiaotong-Liverpool University in Suzhou, China.

https://photos.prnasia.com/prnvar/20170621/1881345-1

"It's an interdisciplinary subject," she said, "I need to know about law, international relations, and science. It can be challenging, but I really enjoy it."

Mia attended high school in Jakarta, the capital of Indonesia and a very densely populated city. She originally planned to study law or medicine at university, but became interested in environmental science through the influence of her mother.

"I studied finance and accounting as an undergraduate," said Mia, "I think if environmental science had been available as a major at the time she did her undergraduate degree, she definitely would have taken it."
Mia's mother works as an accountant. She shared with Mia her love for the outdoors and her concern for environmental issues, giving her Al Gore's books on climate change when she was a teenager.

"She asked me to read them to improve my English," she said, "I think the real reason was to raise my awareness about global warming. My mother encouraged me to think about the future and how I can contribute to it, not just to find a job and make money."

In 2015, Mia represented XJTLU at the United Nations Climate Change Conference in Paris, France, where delegates from over 190 countries discussed reducing greenhouse gas emissions that pollute the air and contribute to global warming. She also delivered a Youth Climate Declaration to the international Conference of Youth held in advance of the main conference.

It was Mia's mother who first gave her a brochure from XJTLU in which she read about the modules she would later go on to study as part of BSc Environmental Science .

"We don't just read journal articles," said Mia, "We read the real documents that form the basis of agreements between countries about how to prevent climate change."

"The Department incorporates a lot of different perspectives and collaborates with other departments including Biological Sciences and the Business School," she continued, "We've had guest lectures by academics from Urban Planning and Design and Architecture."

Founded in 2006, Xi'an Jiaotong-Liverpool University is the largest international joint venture university in China, a partnership between Xi'an Jiaotong University and the University of Liverpool.

Photo - https://photos.prnasia.com/prnh/20170621/1881345-1
Caption - Mia's mother inspired her to focus on environmental issues

 

RBIS School Launches RBIS Summer Camp

posted on 05 Jun 2017 14:13 by pressrelease in Education

RBIS Summer School Programmes for age 2-16 years old are an ideal opportunity for students who would like to improve the English and other areas of Social and Academic skills in preparation for the next academic year.

 

The purposes of summer course are for academic improvement and also for fun. All the subjects are taught by our teachers and highly qualified experts in the fields.

 

 

• Thai language is included for those who would like to enhance their Thai knowledge and skills. 
• Primary programmes in the afternoon are FUNTASTIC this year with Thai, Chinese language, Magic, Brick 4 Kidz, cooking, sports etc.

 

 

The interested participant can sign up for 1, 2, 3 or 4 weeks and Non - RBIS students are welcome to apply.

 

For additional detail, please visit: http://www.rbis.ac.th/2016/index.php/joining-rbis/summer-camp-2017 or Tel: 02-644-5291-2 ext.101